Algemene voorwaarden / AVG

Privacy verklaring AVG

Bezoek je mijn site, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.
Het is verplicht deze privacyverklaring in begrijpelijke woorden te schrijven, een eis waar ik helemaal achter sta. Eigenlijk zou dat voor elk document moeten gelden en in ieder geval voor de zogenoemde kleine lettertjes en de algemene voorwaarden.

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Gezondheid in de praktijk verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je het contactformulier invult, mij belt of e-mailt. Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

– Voor- en achternaam                 – Telefoonnummer
– Adresgegevens                            – Emailadres

En mogelijk overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:
– De naam van de browser die je gebruikt
– Het besturingssysteem dat je gebruikt
– De serviceprovider waarmee je internettoegang hebt

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?
Grofweg heb ik twee redenen waarvoor ik je persoonsgegevens nodig heb. De eerste reden is dat ik ze gebruik om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:
De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren. De nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief.

Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.
Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wat doe ik met cookies?
Gezondheid in de praktijk gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website.

Daarnaast bestaan er nog tracking cookies die het surfgedrag van de bezoeker volgen. Die maken het mogelijk om gerichter te kunnen adverteren. Voor deze cookies is een cookieverklaring nodig omdat hiervoor persoonsgegevens worden gebruikt. Gezondheid in de praktijk gebruikt deze cookies niet.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op veilig internetten.

Wat doe ik met Google Analytics?
De analytische cookies worden cookies om Google Analytics te kunnen gebruiken.

Met die gegevens krijg ik inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacy beleid van Google Analytics.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd (daar wordt momenteel aan gewerkt), ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er ik maak geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:
Heb je je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.

Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot vijftien jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.

Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk vijftien jaar na het laatste contact.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Gezondheid in de praktijk neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gezondheidindepraktijk.nl.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

Neem hiervoor contact met me. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller, maar ja, ik ben ook wel eens op vakantie of om andere redenen niet goed bereikbaar.

Opgesteld met dank aan ‘De Schrijfster’

• De Natuurgeneeskundig Therapeut Debby Gevers (verder genoemd als Natuurgeneeskundig Therapeut) is gehouden te handelen conform de regelgeving.
• De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
• De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
• De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
• Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
• Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
• Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
• De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Korte omschrijving van de behandeling: ‘Behandeling natuurgeneeskunde’
– Kosten van het consult